Fourche SHOWA FACTORY Akit 49mm

1 500,00

250 CRF 015/018

450 CRF 015/018